);

RODO

Klauzula Informacyjna Dla Klientów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ircomplex Ireneusz Dylewski NIP: 7132789560 z siedzibą pod adresem:
  ul. Powojowa 26 B, 20-442 Lublin e-mail: biuro@ircomplex.pl
 • Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
 • Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową sprzedaży i świadczeniem usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja zamówień i świadczenie usług oraz wykonywanie obowiązków prawnych, w tym podatkowych.
 • Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży.
 • Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową oraz przez okres 3 lat po zakończeniu współpracy. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
Oceń artykuł!
[Liczba głosów: 0 Średnia ocena: 0]